De zorgkosten zitten de afgelopen jaren in een stijgende lijn. De uitgaven van add-on geneesmiddelen vormen ongeveer 10 procent van de totale zorgkosten in Nederland. Om de stijgende zorgkosten controleerbaar te houden, is het van belang om zorgpaden te ontwikkelen waarbij de add-on geneesmiddelen doelmatig kunnen worden ingezet. Deze zorgpaden worden ontwikkeld op basis van de beschikbare wetenschappelijk onderzoek, aanbevelingen van beroepsverenigingen en met de daarop gebaseerde discussie en aansluitende meningsvorming. Op basis hiervan kunnen zorgpaden de kwaliteit van de zorg waarborgen, waarbij het best passende geneesmiddel wordt voorgeschreven en kostenbesparingen mogelijk gerealiseerd kunnen worden.

De zorgpaden worden ontwikkeld door de IZON Pharmaceutical Board en bekrachtigd door de voorschrijvers in IZON-ziekenhuizen en door het bestuur. IZON streeft ernaar om doelmatigheid in de behandelingen met dure geneesmiddelen te bereiken door behandelstappen te definiëren en eventueel voorkeursbeleid in te voeren. De zorgpaden worden bij elke inkoopronde opnieuw gemandateerd door de IZON-ziekenhuizen, en implementatie wordt gemonitord door de IZON, middels een data-dashboard welke is gebaseerd op declaratie-data. Een preferente keuze wordt gemaakt in clusters van geneesmiddelen waarbij geen klinische relevante verschillen zijn aangetoond en wordt als volgt gedefinieerd:

  • Preferent 1: dit geneesmiddel wordt toegepast bij 75% van de startende patiënten* die in aanmerking komen voor de geclusterde geneesmiddelen.
  • Preferent 2: dit geneesmiddel wordt toegepast bij 75% van de patiënten waarbij de behandeling met het eerste preferente geneesmiddel heeft gefaald.

* Startende patiënten: Elke patiënt die binnen de afgesproken contractperiode met een geneesmiddel binnen de gedefinieerde cluster in een bepaalde indicatie start. Een startende patiënt wordt een bestaande patiënt na de afgesproken contractperiode.

Overige geneesmiddelen binnen onderstaande indicaties die niet benoemd worden, zijn als non-preferent gecontracteerd en worden als minder doelmatig beschouwd.

Om de gestelde doelstelling van 75% te behalen, heeft de IZON in samenwerking met DHD een monitoringsinstrument ontwikkeld gebaseerd op declaratie data. De genoemde 75% wordt berekend op basis van het IZON totaal en niet per ziekenhuis. Per kwartaal wordt aan de leden aangegeven of de preferente afspraak is gehaald en waar eventueel kan worden bijgestuurd richting voorschrijvers. In de afgelopen jaren is gebleken dat wij met deze inspanning onze doelstelling hebben kunnen realiseren. Mochten er zich onverhoopt omstandigheden voordoen waardoor Leverancier voorziet dat de 75% niet gehaald gaat worden, zal Leverancier tijdig met de IZON in overleg treden.

IZON ziekenhuizen hebben onderstaande zorgpaden dure geneesmiddelen ontwikkeld:

Reumatologie

Reumatoïde artritis

Axiale spondyloartritis

Artritis psoriatica

Dermatologie

Plaque psoriasis

Constitutioneel eczeem

Maag-, Darm- en Leverziekten

Ziekte van Crohn

Colitis ulcerosa

Longziekten

Ernstig eosinofiel astma

*Dupilumab kan overwogen worden als eerste behandelstap bij patiënten met een ernstig eosinofiel/Type 2 astma waarbij alle drie de biomarkers (eo’s, FeNO en IgE) verhoogd zijn al dan niet met atopische dermatitis of polyposis nasi.

Oncologie

Mammacarcinoom CDK4/6 remmers

Prostaatcarcinoom